KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Aydınlatma Metni ve Başvuru Formu

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında Belediyemiz, Zeytinburnu Belediyesi, “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Bu bilgilendirme Zeytinburnu Belediyesi’nin tesis ve alanlarına gelen ziyaretçilere yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

2. Tanımlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler, telefon numarası, motorlu taşıt numarası, kimlik numarası gibi veriler kişisel veridir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Kişisel Verinin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir.

3. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Nedeni

Zeytinburnu Belediyesi, tesislerinin güvenliğinin sağlanması ve bilgi güvenliği gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla, güvenlik kamerası ile izleme, görüntülü kayıt, kimlik kaydı ve kartlı giriş sistemi için kart oluşturma faaliyetleri için veri toplamaktadır. Ayrıca ziyaretçi, Zeytinburnu Belediyesi internet ağını kullanarak internete bağlanmak ister ise bu ağın güvenliğini temin etmek için kişisel verilerinizi toplamaktayız.

Zeytinburnu Belediyesi yetkili personeline beyan ettiğiniz bilgiler ve kamera görüntüleri, elektronik kanallar ile ya da fiziksel kayıt ortamlarına kaydetme yöntemi ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla toplanmakta ve KVKK 5. Maddesinde belirtilen veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

KVKK 5. Maddesinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları aşağıda yer almaktadır:

 1. Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
 2. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin
  işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İlgili maddeler gereğince açık rızanızın alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak KVKK 5. Maddenin 2.Fıkrasında yazan şartlara uygun olması durumunda ilgili kişinin açık rızası alınmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

4. Kişisel Verileriniz

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir:

Kimlik: Ziyaretçi adı soyadı, TCKN bilgileri

İletişim: Telefon numarası, eposta adresi, iletişim adresi

Fiziksel Mekân Güvenliği: Tesis ve alanlara giriş-çıkış saatleri

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Kamera kayıtları

İşlem güvenliği: İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, ip adresi

Diğer Bilgiler: Ziyaretçinin çalıştığı kurum bilgisi, araç bilgileri, imza vb.

Ziyaretçi tarafından beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve güncelliği Zeytinburnu Belediyesi sorumluluğunda değildir.

5. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir.

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin uygulanması
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin gerçekleştirilmesi (Kimlik doğrulama, işe giriş çıkışların tespiti ve
  kontrolü vb.)
 • Yasal otoriteler ve yönetim sistemleri için uyum ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin verilmesi ve erişim kontrolü
 • Kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (sosyal güvenlik mevzuatı, iş
  sağlığı ve güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vb.)
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini (giriş çıkış kayıtları ve kamera kayıtları)
 • Resmî kurumlardan gelen taleplerin karşılanması (Kolluk Kuvvetleri, Mahkemeler, BTK vb.)
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Zeytinburnu Belediyesi güvenlik prosedürleri gereği, Belediye tesis, ofis ve alanları kamera ile 24 saat izlenmekte ve görüntü kaydı yapılmaktadır.

6. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 5. maddesinde açıklanan amaçlarla aşağıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlara aktarılabilmektedir:

 • Zeytinburnu Belediyesi şirket ve iştiraklerine,
 • Resmî kurumlara (İç İşleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı Ofisleri, Emniyet Müdürlüğü, mahkemeler, icra dairesi vb.)
 • Kamu hizmeti sağlayan kuruluşlara (SGK, İş-Kur, Belediyeler Birliği, diğer belediyeler, üniversiteler vb.),
 • Zeytinburnu Belediyesi tarafından kullanılan bilgi teknolojilerine bağlı olarak bulut bilişim hizmeti, veri merkezi hizmeti, e-mail hizmeti, siber güvenlik hizmeti, yazılım geliştirme hizmeti gibi IT hizmeti veren firmalara ve/veya yurtdışında bulunan sunucularına,
 • Belediyecilik faaliyetlerini yürütmek ve yasal gereklilikler için hizmet aldığımız kişi ve kuruluşlara,
 • Belediye faaliyetlerini denetleyen kuruluşlara, bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir ve danışmanlık firmalarına, hukuk bürolarına,

7. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda 1 (bir) yıl boyunca saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Zeytinburnu Belediyesi tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

8. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklarınız

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • f) Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • g) Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu talepleriniz için başvuru yöntemleri web sitemizde yayınlanmıştır. İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda Zeytinburnu Belediyesi tarafından güncellenecek ve güncel hali yayınlanacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Formu